Събития

Кръгла маса по проблемите на ранното отпадане от училище в рамките на XVI Национален педагогически форум

"Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа"

Кръгла маса на тема: „Превенция на отпадането от училище чрез създаване на привлекателна образователна среда” беше проведена в рамките на XVI Национален педагогически форум с международно участие „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа“, организиран от Департамента за Информация и повишаване квалификацията на учители, Тракийски университет – гр.Стара Загора.

Форумът се провежда ежегодно и събира учители, изследователи и университетски преподаватели, като им дава възможност да споделят добри образователни практики и да участват в различни дискусионни сесии. При организирането и формулирането на темите за дискусии тази година, участваха представители на РИО Стара Загора, както и госпожа Пенка Иванова, Директор на Дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на МОН, с която бяха дискутирани национални политики за превенция на отпадането от училище.

Форумът беше открит от госпожа Милка Коджабашиева, Директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОН, която представи основните акценти в проекта на държавен образователен стандарт за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Кръглата маса „Превенция на отпадането от училище чрез създаване на привлекателна образователна среда” даде възможност участниците да представят различни гледни точки, базирани на техния личен и професионален опит, местоживеене (голям град, малък град, село), професионални умения и потребности за обогатяване на знанията и за подпомагане на личностното развитие на учениците. Резултатите и изводите от дискусията бяха формулирани и ще бъдат включени в доклада за настоящото състояние на проблема в България, основополагащ инструмент при изготвяне на препоръки за изготвяне на обучителна програма по проекта EMPAQT.


Тhe project EMPAQT (ref. No 564547-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD) is implemented with the support of the European Commission under the Erasmus+ program, Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects. The texts on this website reflect only the views of their authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.